VELKOMMEN // STX // SRP // SRP Selve opgaven

Selve opgaven

Opgavens omfang må normalt ikke overstige 20 sider inkl. resumé (en normalside er 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, tabeller, samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes ikke i sideantallet, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst. Det er ikke afgørende hvor mange udskrevne ark opgaven fylder, men at der kun bør være 20*2400 anslag.

Besvarelsen skal indeholde:

  1. Forrest: Evt. en forside til opgaven
  2. Kort resumé på dansk (normalt 10-15 linjer) 
    Resuméet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Det indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentlige resultater og konklusioner.
  3. Indholdsfortegnelse
  4. Indledning til opgaven
    Her kan du gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.

Skriv indledningen, når den øvrige del af opgaven er klar.

Besvarelsen af selve opgaven
Titlen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. På baggrund af den kan du lave en foreløbig disposition.

Du skal hele tiden, mens du arbejder på opgaven, forsøge at vurdere, hvad der er væsentligt og uvæsentligt i forhold til din foreløbige disposition og evt. ændre den undervejs.

Afslutning eller konklusion på opgaven
I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at resumere delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion.

Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.

Litteraturliste
Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår på det anvendte materiale. Hvis du flere gange i opgaven henviser til den samme bog, kan du lave en forkortelsessignatur (f. eks. Olsen). Denne forkortelses betydning forklares i litteraturlisten. Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive dette ved at notere sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om.

Eks.:  Olsen, Rikke Agnete:         41 Fortællinger om folk i fædrelandets historie

                                                          Lindhardt og Ringhof 2004

                                                          Forkortelse: Olsen

Bøgerne anbringes i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn.

Husk at materiale fra Internet, TV, radio og lignende også skal være forsynet med klar kildeangivelse som andre tekster.

Det anbefales, at du vedlægger udskrifter af relevante internettekster som bilag.

Henvisninger
Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc.

En henvisning kan skrives i en parentes direkte efter det, man vil henvise til. Den kan også placeres nederst på siden eller bagerst i opgaven. Word har en automatisk funktion til at lave fodnotehenvisner med.

Henvisningen skal indeholde: forfatterefternavn, årstal for materialets udgivelse, sidetal.

Evt. bilag
Hvis du benytter dig af materiale i din opgavebesvarelse, som din vejleder og censor vil have vanskeligt ved at finde andre steder, skal du implementere det bagerst i din opgave som bilag. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, artikler, Lyd-filer og lignende. Kan dine bilag ikke flettes ind i din SRP, skal du uploade det under ekstra-materiale.