VELKOMMEN // STX // AT // AT-synopsis – den traditionelle AT

AT-synopsis – den traditionelle AT

Du kan skrive synopsen individuelt eller i en gruppe, hvor I evt. afleverer enslydende synopser, men du skal under alle omstændigheder til individuel eksamen. Generelt er det bedst, hvis du skriver din egen synopsis, men evt. gør det i samarbejde med andre. På den måde har I også mulighed for at bruge hinanden til at øve jer i den mundtlige fremlæggelse.

 

Synopsen danner grundlag for AT-eksamen. Derfor får censor den tilsendt for at kunne danne sig et indtryk af, hvad eksamen skal handle om.

Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den traditionelle AT-synopsis skal indeholde:

Afsnittets overskrift Afsnittets indhold Ca. antal sider
Forside Angiv navn, klasse, fagenes niveau, vejledere og titel.

Vælg en titel, som giver information om dit/jeres valgte emne.

Forside-formlen finder du på Lectio

 

Indledning Du kan lave en kort indledning, hvor du begrunder den valgte sag i forhold til forløbets /årets AT-emne.

 

½ – 1
Problemformulering Problemformuleringen skal skrives som en påstand, en hypotese, et paradoks, en undren, et spørgsmål eller en kombination af disse.

 

Der er ingen fast model for, hvordan en problemformulering skal udformes, da fagene har forskellige traditioner, men HUSK at den ikke må blive for bred eller miste fokus.

 

Problemformuleringen skal afspejle, at begge fag er nødvendige for at lave en fuldstændig besvarelse.

 

Problemstillinger (underspørgsmål) Opstil de problemstillinger, der skal til for at besvare problemformuleringen.

 

Underspørgsmålene skal opstilles i punktform og afspejler opgavens struktur, fx fra det simple til det mere komplekse, eller fra det redegørende til det diskuterende afhængig af de fag, du arbejder med.

 

Gode problemstillinger er spørgsmål, som der ikke umiddelbart kan svares ja og nej på.

 

Diskussion af valg materialer, teorier og metoder Beskriv hvordan du har brugt fagenes materialer, teorier og metoder til at besvare problemstillingerne (underspørgsmålene).

 

Det kan være en god idé at angive hvilke fag, materialer, teorier / metoder, du har anvendt i hvert enkelt spørgsmål.

 

Vær konkret, dvs. forklar hvordan metoderne / teorierne og materialerne bruges i din besvarelse og i dine delkonklusioner.

 

Diskutér metodernes, teoriernes og / eller materialernes relevans i forhold til din sag og overvej evt. hvilken konsekvenser dine valg har for opgavens besvarelse.

 

Husk at undlade ord og begreber du ikke selv kan forklare.

 

½ -1

 

 

Delkonklusioner Gør rede for de konklusioner, du er nået frem til som følge af arbejdet med hvert af underspørgsmålene.

 

Dette bliver en fyldig del af synopsen, da du skal skrive resultatern3e af analyser, fortolkninger og diskussioner.

 

Delkonklusionerne opstilles i punktform svarende til underspørgsmålene.

 

1-2
Konklusioner Konklusionen skal være en kort besvarelse af problemformuleringen. Vær opmærksom på, at der skal være en klar forbindelse mellem problemformulering, delkonklusioner og konklusion.

 

Konklusionen afsluttes med forslag til videre arbejde med din valgte sag.

 

½

 

Perspektivering til studierapporten Perspektiver til relevante sager eller metodebrug fra dine tidligere AT-forløb – se studierapporten ½

 

Litteraturliste Angiv anvendte bøger, tidsskrifter, internetadresser mm. 1/2 – 1