VELKOMMEN // HF // SSO // Selve opgaven

Selve opgaven

Opgavens omfang skal være 10-15 sider inkl. noter (en normalside er 2400 anslag per side inkl. mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, note, tabeller, resumé på dansk, samt evt. illustrationer og tekstbilag medregnes ikke i sideantallet, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst. Det er ikke afgørende hvor mange udskrevne ark opgaven fylder, men at der kun bør være max. 15*2400 anslag.

Opgaveblanket
Ved opgaveugens start får du udleveret opgaveblanketten af skolen via www.netproever.dk Når du har fået udleveret opgaven, skal du straks nærlæse opgaveformuleringen, så du sikrer dig, at du er helt klar over, hvad du skal gøre. Hvis der er tvivlsspørgsmål, skal du straks kontakte din vejleder. Denne vil ofte være til stede ved offentliggørelsen.

Besvarelsen skal indeholde:

 • Evt. en opgaveforside (opgaveformuleringen skal ikke bruges som forside, da den er uploadet af din vejleder.)

 

 • Indholdsfortegnelse (denne side skal have sidenummer 1)

 På siden efter titelbladet laver du en liste over fremstillingens hoved- og underafsnit, der svarer til de overskrifter og sidetal, der anvendes i opgaven (det er en god idé at lave denne side til sidst).

 • Kort resumé på dansk (omkring 150 ord) (denne placeres på side 2)

 

 • Evt. et forord

 

 • Indledning til opgaven, hvor du præsenterer din problemstilling

Her kan du f. eks. gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.

 Indledningen har til formål at gøre det lettere for læseren at orientere sig i teksten, idet det er her, at afgrænsning, problemstilling og fremgangsmåde (metode) fremlægges.

 • Besvarelsen af selve opgaven.
  Opgaveformuleringen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. Den ligger naturligvis inden for den afgrænsning af emneområdet, du er kommet frem til sammen med din/e vejleder/e.     
 • Derefter kan du udforme en disposition i hovedpunkter, og efter denne kan du så         indrette din bearbejdning af materialet. Du må være indstillet på, at denne foreløbige disposition må ændres på visse punkter undervejs.

 

 • Konklusion på opgaven.
  I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at anvende delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion. Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.

 

 • Litteraturliste
  Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Hvis du flere gange i opgaven henviser til den samme bog, kan du lave en forkortelsessignatur. Denne forkortelses betydning forklares i litteraturlisten. Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive dette ved at notere sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om.

       Eks.:  Olsen, Rikke Agnete:               41 fortællinger om folk i fædrelandets historie

                                                                           Lindhardt og Ringhof 2004

                                                                           Forkortelse: Olsen

Det letter overblikket, hvis du opdeler listen i primær og sekundær litteratur og anbringer bøgerne i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn.

Husk at materiale fra Internet, TV, radio og lignende skal være forsynet med klar kildeangivelse som andre tekster.

 • Evt. noter/henvisninger Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc.
  En henvisning kan skrives i en parentes direkte efter det, man vil lave noten til, eller også placeres den nederst på siden eller bagerst i opgaven. Sørg i så fald for en konsekvent nummerering.
  Er du i tvivl om god noteteknik inden for et givet fag, så spørg din/e vejleder/e.

 

 • Evt. egne bilag
  Der kan være tale om eget brug af statistiske tabeller, måleresultater, kopier af avisartikler o. lign. Disse skal placeres bagerst i din besvarelse. Husk, at disse skal mærkes med navn, klasse og opgavetitel.

Materiale/bilag udleveret af din vejleder, skal du ikke uploade. Det har dine vejledere allerede gjort.

#UMSsso