VELKOMMEN // MUSISK | KREATIVE // BILLEDKUNST

BILLEDKUNST

– et af gymnasiets fire kunstneriske fag

Billedkunst er et af de fire kunstneriske fag, musik, dramatik, medief ag og billedkunst, som du kan vælge i 1.g. Fælles for fagene er, at de beskæftiger sig med kulturudtryk. I billedkunstfaget er dette arkitektur, billed­kunstværker og andre menneskeskabte billeder som pressefotos og computerspil.

Billedfaget og den visuelle kultur

Vi lever i en billedverden. Sådan har det været siden de første mennesker skabte deres tegninger på hulernes vægge eller dekorerede deres redskaber og omgivel­ser. Dengang var billedskaben forbeholdt de få: Billedmageren, håndværkeren og si­den kunstneren, og de mennesker der hav­de råd til at sætte dem i arbejde. I dag er vo­res opvækst præget af pegebøger, egne kradserier, tegninger, fotos, tv, film og pc­spil. Vi lever i en mediekultur, hvor den dag­lige informationsmængde præges af en voldsom billedstrøm. Vi forbruger billeder hastigt og umiddelbart. Bladrer gennem aviser og magasiner, zapper mellem for­skellige kanaler.

Vi ikke blot ser billeder, vi lever i billeder. Beklædning, mode, design, indretning, fremtræden, iscenesættelse, udstilling og arkitektur danner visuelle rammer om vo­res liv. Rammerne sættes i høj grad uden for os, men som kritiske brugere vælger vi og­så vores eget udtryk.

I billedkunstfaget undersøger vi den visuel­le kultur, vi lever i. Det sker ved at inddrage mange forskellige slags billedformer og un­derkaste dem en både praktisk og teoretisk analyse. Helt centralt står billedkunst og ar­kitektur og deres skiftende udtryk op igen­nem historien og i forskellige kulturer.

Billedanalyse og billedforståelse

I billedkunst lærer du, hvordan du kan un­dersøge denne billedverden, og hvordan denne billedverden bliver til. Du undersø­ger den både praktisk og teoretisk. Oftest understøtter det teoretiske det praktiske eller omvendt.

Du lærer, at du kan undersøge kunst, arki­tektur og andre synlige ting på forskellige måder.

Du lærer at være opmærksom på detaljer, som du i første omgang slet ikke lægger mærke til, men som er med til at præge det, du ser. På den måde kan du for eksempel finde et svar på, hvordan den ene stil adskil­ler sig fra den anden stil.

Du kan undersøge, hvordan billeder giver mening, de har et dybdesprog, symbolske koder, der kan række ned i det ubevidste. Du undersøger, hvordan kunstnere har for­søgt at påvirke beskuerens oplevelse eller vil formidle et budskab gennem symboler.

Du kan i billedkunst undersøge, hvor disse symboler stammer fra, og hvordan disse symboler er blevet anvendt i gamle dage og op til i dag.

En billedkunstner, arkitekt eller en fotograf laver normalt ikke deres værker på en øde ø og kun til glæde for sig selv. Kunstneren bor i et bestemt land, er fx medlem af en bestemt politisk gruppering og laver værkerne til en bestemt gruppe mennesker. I billedkunst kan du undersøge, hvordan billedets udse­ende er påvirket af kunstnerens omgivelser. Du kan også undersøge, hvordan bestemte billeder forsøger at påvirke samfundet.

Selvfølgelig skal du kunne benytte en del fag udtryk og forstå deres baggrund for at være i stand til at lave disse undersøgelser.

Portfolio

– det personlige arbejds­- og eksamensredskab

Undervisningen rummer mange slags ind­slag. Der indgår tekster fra lærebøger, avi­ser, museumspjecer, udklip, reproduktioner, besøg på udstillinger, museer, værksteder, tegnestuer, egne eksperimenter og andet indsamlet visuelt materiale. Alt skal samles og ordnes i en portfolio, dvs. i en mappe, på en måde der viser, at du har overblik og kan se sammenhængen i tingene.

Portfolioen er din personlige lærebog, og den danner grundlag for din eksamen. Med en dårlig portfolio er det svært at lave en god eksamen. I løsningen af den stillede op­gave skal du kunne vise eksempler på den måde, du har arbejdet med stoffet.

Læreren formulerer eksamensopgaverne således, at du i din analyse skal inddrage forskellige eksempler fra din portfolio.

Både C og B niveau

Billedkunst optræder som et C og B fag.

Som fag på C-niveau kan det være dit obli­gatoriske kunstneriske fag. Hvis du ikke har faget som obligatorisk fag, kan du senere vælge faget på C-niveau.

Du kan også læse billedkunst på B-niveau. Det kan ske ved, at faget indgår i en studie­retning som et af de tre studieretningsfag. Du kan også vælge det som fag på B-ni­veau.

På B-niveau kræves en både bredere og dybere tilgang til faget. Der stilles større krav til en forståelse og selvstændig anven­delse af det, du har lært. De praktiske øvel­ser og eksperimenter og de teoretiske re­fleksioner er meget mere omfattende. I· et afsluttende personligt projekt forbindes praktisk og teoretisk arbejde med en bil­ledkunstnerisk problemstilling, som du selv vælger.

Et nyt element på B-niveau er, at mindst et forløb handler enten om, hvordan et mu­seum arbejder, eller hvordan man organi­serer og sammensætter en bestemt udstil­ling, eller hvordan der arbejdes inden for kunsthistorien.

Eksamen er dobbelt, idet den dels rummer en opgave på linje med C-niveau, dels skal du præsentere det afsluttende personlige projekt.

billedkunst