VELKOMMEN // STX // SRP // SRP Bedømmelsen af besvarelsen

Bedømmelsen af besvarelsen

De kriterier, der anvendes ved bedømmelsen, varierer en smule fra fag til fag. Generelt kan det siges, at der bl.a. lægges vægt på:

– at opgavens titel og problem(er) er fyldestgørende fremdraget og besvaret. Der skal være sammenhæng mellem problemstilling og konklusion

– at du behersker fagenes terminologi og bruger den i fremstillingen

– at alle afsnit er væsentlige og nødvendige for emnet

– at besvarelsen er overskuelig disponeret og den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet gennem hele opgaven

– at du viser kendskab til fagenes metoder

– at der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen

– at der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation (noter, henvisninger og litteraturliste)

– at der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet.

Karakteren, som tæller dobbelt på eksamensbeviset, fastsættes af en censor og den vejleder, som skal bedømme opgaven.

Regelgrundlaget for studieretningsprojektet:

Du kan læse om STUDIERETNINGSPROJEKTET i stx-bekendtgørelsen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil7