VELKOMMEN // STX // SRP

SRP

Hvad er studieretningsprojektet?

En skriftlig opgave og en mundtlig fremlæggelse af projektet, som indgår i studentereksamen. Projektet skal som hovedregel skrives i 2 fag, hvoraf det ene skal være på A-niveau og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Du kan vælge at skrive i fag, du har afsluttet, men under alle omstændigheder skal det indgå på det højeste niveau, du har haft faget på.

Du kan skrive i kun et fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det er din vejleder, der godkender projektet.

Du kan arbejde med innovation og innovative løsningsforslag i dit projekt.

Du skal selv finde et område (emne) indenfor fagene, som du får godkendt af dine egne faglærere. Den nærmere vejledning foregår dog i workshops og de vejledere, du får udpeget, efter du har valgt fag. Du kan altså ikke være sikker på, at det er dine egne faglærere, der bliver dine vejledere.

Den mundtlige eksamination afholdes i eksamensperioden. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter uden forberedelsestid. Du starter med at fremlægge dit projekts centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner i højst 10 minutter. Derefter former resten af eksaminationen sig som en faglig samtale mellem dig, eksaminator og censor. Du skal både i fremlæggelsen og den efterfølgende samtale inddrage relevante metodiske og basale videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser.

Hvad kan man skrive studieretningsprojekt om?

Området for opgaven skal ligge inden for de valgte fags faglige rammer. Det skal indeholde stof, der er nyt for dig. Hvis det er et emne, der har været oppe i undervisningen, skal du arbejde med en anden side af det. Der må ikke genbruges større eller mindre dele af andre opgaver, men du må selvfølgelig gerne bygge videre på de erfaringer, du har fået gennem arbejdet med andre opgaver.

Du skal senest den 27.2.19 aflevere et forslag til problemformulering i lectio. Linket til den blanket du skal bruge, finder du nedenfor. I problemformuleringen skal du kort afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres og hvilke materialer og faglige metoder, du vil anvende. Det er på baggrund af denne, dine vejledere udarbejder den endelige opgaveformulering. Den endelige opgaveformulering skal inddrage aspekter eller bilag, der ikke har været drøftet under vejledningen og som ikke står i din egen problemformulering.

NB! Hvis du ikke afleverer en fyldestgørende problemformulering, har du ikke mulighed for at gå til eksamen.

#UMSsrp